ما اینجا هستیم با بهترین مدرسان شهر

عصری که درآن واقع شدیم به عصر «دانایی محوری» معروف شده است. دانایی، محور توسعه هر کشوری است. دانایی روی دوپایه واقع شده است: اول مجهز بودن به علم ودانش است، علم ودانش توان زندگی را افزایش می‌دهند و به فهم انسان قداست می‌دهند. پایه دیگر دانایی عقلانیت و خرد ورزی است، آنجا که فردوسی از آن به عنوان «چشم جان» یاد می‌کند «خرد چشم جان است چون بنگری».

با این مقدمه نقش بی بدیل معلم در عصر حاضر که مولد دانایی است آشکار می‌شود. این نقش، نقش ممتاز و غیرقابل انکاری است زیرا معلمی که در عصر دانایی قرار گرفته و مبتنی بر عقلانیت باید به انتقال دانش خود به دانش آموزان بپردازد، باید دانش آموزی با ابعاد تعریف شده تعلیم و تربیت کشور اسلامی تربیت کند و آموزش‌های لازم را برای او ارائه دهد.

مدیر و معاون
مدیر و معاوندبستان پسرانه سرای آموزش
مدیر و معاونت
مدیر و معاونتدوره اول پسرانه سرای آموزش
مدیر و دبیر
مدیر و دبیرپیش دبستانی دخترانه سرای آموزش
مدیران و دبیران
مدیران و دبیرانموسسه سرای آموزش
مدیران و دبیران برجسته
مدیران و دبیران برجستهموسسه سرای آموزش
دبیران خانم
دبیران خانمموسسه آموزشی سرای آموزش
مدیر و کادر مدرسه دخترانه
مدیر و کادر مدرسه دخترانهموسسه سرای آموزش
کادر آموزشگاه علمی
کادر آموزشگاه علمیموسسه آموزشی سرای آموزش